پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: حقوقیشخصی مال خود را به قصد ایجاد قمارخانه وقف می کند. آیا اقدام برای وقف مال صحیح و قانونی است؟
1 پاسخ
امید شاه مرادی عضو سایت 2 سال قبل

خیر قانون مدنی در ماده ۶۶ عنوان می دارد که وقف بر مقاصد غیر مشروع باطل است و این اقدام غیر قانونی بوده و عمل حقوقی وقف واقع نمی شود.