پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: طلاقسلام . درطلاق خلع اگر زن به مهریه ای که بذل کرده رجوع کندولی مرد با این حال بخواهد باز زن را طلاق دهدآیا مهریه ای بر زن تعلق می گیره؟
محسنی 3 سال قبل

سلام . درطلاق خلع اگر زن به مهریه ای که بذل کرده رجوع کندولی مرد با این حال بخواهد باز زن را طلاق دهدآیا مهریه ای بر زن تعلق می گیره؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 3 سال قبل

اگر زن در طول مدت عده رجوع کند و مرد با این حال بخواهد او را طلاق دهد باید تمام مهریه را به زن پرداخت نماید.