پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: نفقهزنی لباسی را که شوهرش برای او به عنوان نفقه او خریداری کرده پاره می کند آیا زن می تواند با استناد به مالک بودن خود هر نوع تصرفی که خواست در آن انجام دهد؟
سمانه 4 سال قبل

زنی لباسی را که شوهرش برای او به عنوان نفقه او خریداری کرده پاره می کند آیا زن می تواند با استناد به مالک بودن خود هر نوع تصرفی که خواست در آن انجام دهد؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

زن نمی تواند با استناد به مالک بودن خود درآن اموال تصرفی انجام دهد که به ضرر مرد باشد