پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: حقوقیدر صورت تلف شدن ترکه آ یا ورثه مسئول جبران خسارت ترکه می باشند؟
نادر میرزایی 2 سال قبل

در صورت تلف شدن ترکه آ یا ورثه مسئول جبران خسارت ترکه می باشند؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 2 سال قبل

چنانچه تلف شدند ترکه ارتباط به ورثه نداشته باشد و ورثه تقصیری در تلف شدن آن نداشته باشند هیچ مسئولیتی متوجه ورثه نسبت به تلف ترکه نخواهد بود مگر آنکه ورثه در ترکه اعمالی و یا تصرفی انجام داده باشند که منجر به تلف شدن ترکه شده باشد در چنین حالتی مسئول جبران خسارت می باشند