پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: حقوقیدر صورتی که مدت زمان عقد اجاره که منقضی نشده باشد می توان درخواس اقامه دعوای دستور تخلیه عین مستاجره را داشت؟
1 پاسخ
امید شاه مرادی عضو سایت 2 سال قبل

خیر اگر مدت اجاره منقضی نشده باشد و در صورت اینکه موجر ذی نفع بوده باشد و اینکه خواسته وی با مفاد قرارداد و قوانین مطابق باشد، حکم تخلیه صادر می گردد نه دستور تخلیه.