پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: طلاقدر صورتی که طرفین عذر موجهی در عدم حضور در وقت تعیین شده از سوی دفتر خانه ازدواج و طلاق داشته باشند این عذر موجه آنها چه تاثیری خواهد داشت؟
1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

در صورتی که زوج و زوجه دلیل موجهی برای عدم حضور در وقت تعیینی از سوی دفترخانه داشته باشد یک نوبت دیگر از طرفین دعوت به عمل می آید و یک فرصت دیگر برای اجرای صیغه طلاق در حضور هر دو آنها داده می شود.