پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: طلاقدر صورتی که زوج و یا زوجین از حضور در دفتر برای ثبت واقعه طلاق امتناع ورزند و هر دوی آنها یا یکی از آنها مجهول المکان باشد دفتر ازدواج و طلاق به چه ترتیبی احضاریه صادر می کند؟
1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 3 سال قبل

در صورتی که زوج و زوجه مجهول المکان باشد دعوت از این شخص مجهول المکان از طریق انتشار آگهی در جراید کثیرالانتشار می باشد که هزینه این انتشار در جراید هم به وسیله درخواست کننده انجام خواهد گرفت