پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: خانوادهدر صورتی که زوجه به موجب شروط ضمن عقد نکاح وکیل در ازدواج باشد آیا حضور زوج در هنگام طلاق واجب است ؟
1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

اگر زن تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و سبب درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش وکالت وی در ضمن سند ازدواج باشد زن می تواند با استناد به آن وکالتی که از مرد دارد، پس از اخذ گواهی عدم امکان سازش به دفتر ازدواج و طلاق مراجعه کرده و هیچ نیازی به حضور زوج نیست زیرا که زوجه از طرف زوج وکالت در طلاق دارد