پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: طلاقدر صورتی که زوجه از حضور در دفترخانه برای اجرای صیغه طلاق و ثبت طلاق امتناع ورزد ضمانت اجرای آن چیست؟
1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

اگر زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه کرده و گواهی را تحویل دفتر داده باشد اگر یک هفته از زمان تحویل بگذرد و زوجه حضور نیابد سردفتر به زوجین اخطار می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت طلاق ، در صورت عدم اعتنا زوجه و عدم حضور زوجه صیغه طلاق در غیاب وی جاری می شود و به ثبت می‌رسد و پس از اینکه طلاق در دفترخانه ازدواج و طلاق ثبت شد مراتب انجام عمل به اطلاع زوجه رسیده می شود