پرسش و پاسخ حقوقیدر صورتی که در عهود منعقده فی ما بین شرکا در مالی مشاع با وضع وجه التزامی مبنی بر عدم انجام افراز در آن مال آیا امکان طرح دادخواستی با موضوعیت افراز آن ملک مشاعی وجود دارد؟
1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 3 سال قبل

خیر به موجب ماده ۵۹۸ اقدام به این عمل با توجه به وضع وجه التزام مبنی بر منع افراز ملک مشاع غیر ممکن خواهد بود.