پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: حقوقیحق ثبت اختراع مشترک
بدون نام 4 سال قبل

چنانچه دو یا چند نفر مستقل از هم اختراع واحدی کرده باشند کدام یک حق ثبت اختراع را خواهند داشت؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

چنانچه دو یا چند نفر به طور مستقل از یکدیگر اختراع واحدی را انجام داده باشند هر کدام که اظهارنامه اختراع خود را زودتر تنظیم کرده باشند و ارسال کرده باشد حق ثبت اختراع را خواهد داشت و یا اگر هر کدام از این مخترعین ادعای حق تقدم دارند هر کدام که بتوانند اثبات نمایند که در تاریخ زودتر اظهارنامه خود را تنظیم کرده و تسلیم نموده حق ثبت اختراع را خواهد داشت باید توجه داشت که بعد از ارسال اظهارنامه آنرا مسترد نکرده باشد.