پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: ثبت و تغییرات شرکتحداقل افراد مورد نیاز برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود چه تعداد می باشد؟
بدون نام 4 سال قبل

حداقل افراد مورد نیاز برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود چه تعداد می باشد؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

حداقل افراد مورد نیاز برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود2 نفر می باشد