پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: کیفریتوهین عملی-رفتاری

آیا بر طبق قانون رفتارهای عملی موجبات توهین به شخصی را فراهم کند جرم انگاری شده است؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 3 سال قبل

معیار جرم انگاری قانون در موضوع توهین این است که هرگونه رفتاری اعم از گفتار نوشتار کردار و… که باعث خفت و خواری برای طرف مقابل از لحاظ آبرو و شخصیت بشود مد نظر قرار گرفته است و تحقق این مورد است که ملاک عمل در تشخیص وقوع جرم اهانت قرار گرفته است.