پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: خانوادهاگر یکی از زوجین اهدا کننده جنین بیماری هپاتیت داشته باشد آیا این فرد حق انتقال جنین خود را دارد؟
1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 3 سال قبل

بیماری هپاتیت از نوع بیماری هایی است که مانع انتقال و اهدای جنین می شود بنابراین اهدای جنین از این فرد پذیرفته نیست.