پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: خانوادهاگر مردی با زنی که در عده می باشد نکاح کند و جاهل باشد براینکه این زن در عده است و بعد از سپری شدن عده ای که بر گردن زن است با زن نزدیکی کند باز هم حرمت ابدی دارد یا خیر؟
1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 3 سال قبل

این نکاح قطعاً باطل است به علت علمی که زن به در عده بودن خود داشته هر چند که مرد علمی به در عده بودن زن نداشته باشد اما به دلیل اینکه رابطه زناشویی بعد از عده انجام شد حرمت ابدی برای آنها وجود نخواهد داشت