پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: حقوقیاگر فردی که مسلمان است فرزندش کافر شود ولی نواده های او مسلمان باشند آیا نوادهای او از پدر بزرگشان ارث می برند؟
بدون نام 3 سال قبل

اگر فردی که مسلمان است فرزندش کافر شود ولی نواده های او مسلمان باشند آیا نوادهای او از پدر بزرگشان ارث می برند؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 3 سال قبل

اگر شخصی مسلمان باشد ولی فرزندان این شخص کافر باشد ولی نواده های وی مسلمان باشند نواده ها از پدربزرگ خود ارث می برند و صاحب سهم الارث خویش از ترکه پدربزرگشان می باشند هرچند که پدرشان کافر باشد.