پرسش و پاسخ حقوقیاگر غیر مسلمانی درحالت مستی در انظار عمومی مشاهده شود آیا تظاهر به عمل حرام کرده است؟
1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

خیر به موجب نظریات مشورتی رسمی دادگستری تنها بودن زن و مرد در یک جا به عنوان مصداقی از وجود رابطه نامشروع ارتکاب جرم و اعمال مجازات این جرم بر آنها نخواهد بود