پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: خانوادهاگر طرفین دعوا از اقلیتهای مذهبی ایران باشند مراجع صالح به رسیدگی از چه منبعی برای رسیدگی به این دعوا استفاده می کنند؟
ثریا احمدیان 4 سال قبل

اگر طرفین دعوا از اقلیتهای مذهبی ایران باشند مراجع صالح به رسیدگی از چه منبعی برای رسیدگی به این دعوا استفاده می کنند؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

با توجه به اینکه مسائل و موضوعات مربوط به نسب جزوه احوال شخصیه می باشد بنابراین اقلیتهای دینی که در ایران به رسمیت شناخته شده اند اعم از زرتشتی و کلیمی و مسیحی در مسائل مربوط به نسب از قوانین و مقررات دین و مذهب خود پیروی می کنند و مراجع قضایی این اقلیت های دینی طبق قوانین احوال شخصیه خود تصمیم گیری می کند