پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: حقوقیاگر شخصی خانه متعلق به محجور را بفروشد در حالی که این فروشنده قیمومیت فرد محجور را بر عهده داشته است این معامله چه حکمی خواهد داشت ؟
1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 3 سال قبل

خانه جزو اموال غیر منقول محسوب می شود و فرد فروشنده ولو اینکه قیمومیت محجور را داشته باشد برای فروش اموال غیر منقول محجور نیازمند اجازه و تایید دادستان می باشد بنابراین این معامله غیر نافذ بوده و نیازمند تایید دادستان می باشد در صورت تایید و اجازه دادستان صحیح و نافذ بوده در غیر این صورت معامله باطل می شود