پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: حقوقیاگر شخصی به نحو علنی در اماکن و معابر عمومی اقدام به مصرف مشروبات الکلی کند چه مجازاتی را در انتظار خود خواهد دید؟
1 پاسخ
امید شاه مرادی عضو سایت 2 سال قبل

این ماده قانونی عنوان می دارد که هرکس به شکل علنی اقدام به مصرف مشروبات الکلی کند علاوه بر اجرای مجازات حد شرعی شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری نیز محکوم خواهد شد.