پرسش و پاسخ حقوقیاگر زن کاری دولتی همانند آنکه به دفترداری در یک شرکت دولتی مشغول باشد و همسر وی یک پزشک معروف باشد آیا مرد میتواند از اشتغال زن جلوگیری کند؟
1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

مشغول بودن زوجه به شغل های دولتی و ادارات را نمی‌توان منافی با حیثیت و شخصیت زوج و یا زوجه دانست بنابراین در این مورد مرد نمی تواند با استناد به اینکه شغل زن منافات با مصلحت خانواده و حیثیت و شخصیت زوج و زوجه دارد از اشتغال زن جلوگیری کند