پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: خانوادهاگر زن درخواست خدمتکار کند آیا بر مرد واجب است که خدمتکار استخدام کند؟
1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

در صورتی که زن از کودکی و یا قبل از نکاح عادت به این مسئله داشته است که زنی در خانه آنها به عنوان خدمتکار کمک کند و در واقع زندگی زوجه بر این روال بوده مرد باید خدمتکار برای زن استخدام کند و همچنین در مواردی که زن بیماری سخت و یا نقصی در او به وجود آید که نتواند امور خانه را به نحو احسن انجام دهد می تواند تقاضای خدمتکار کند و مرد ملزم به استخدام خدمتکار بوده و استخدام خدمتکار با شرایطی که بیان شد از موارد پرداخت نفقه می باشد..