پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: طلاقاگر زنی وکیل در طلاق باشد اما وی حق توکیل نداشته باشد آیا این وکالت در طلاق زوجه می تواند مفید باشد؟
بدون نام 2 سال قبل

اگر زنی وکیل در طلاق باشد اما وی حق توکیل نداشته باشد آیا این وکالت در طلاق زوجه می تواند مفید باشد؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 2 سال قبل

اگر زن حق توکیل به غیر رانداشته باشد آن وکالت در طلاق هیچ فایده ای ندارد هیچ اقدامی زن نمی تواند با استناد به آن وکالتنامه انجام دهد.