پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: خانوادهاگر زنی در مدت عده نکاح دائم خود به ازدواج موقت مرد دیگری در بیاید این نکاح موقت چه وضعیتی خواهد داشت؟
1 پاسخ
امید شاه مرادی عضو سایت 2 سال قبل

این نکاح موقت که در عده نکاح دائم واقع شده است باطل می باشدو این زن حتی در صورت نکاح موقت هم بر مرد حرام ابدی می شود.