پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: خانوادهاگر زنی تدلیس در نکاح کرده باشد چه میزان از مهریه به وی تلعق می گیرد؟
مبین احمدیاری 4 سال قبل

اگر زنی تدلیس در نکاح کرده باشد چه میزان از مهریه به وی تلعق می گیرد؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

اگر تدلیس در نکاح زوجه ثابت شود هیچ مهریه ای به زوجه تعلق نمی گیرد.