پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: خانوادهاگر در رابطه جنسی آزاد (زنا) نطفه فرزند بسته شود و بعد از آن زن و مرد با یکدیگر ازدواج کنند و کودک در زمان زوجیت به دنیا آید آیا این فرزند نسب مشروع محسوب می شود؟
a-e 3 سال قبل

اگر در رابطه جنسی آزاد (زنا) نطفه فرزند بسته شود و بعد از آن زن و مرد با یکدیگر ازدواج کنند و کودک در زمان زوجیت به دنیا آید آیا این فرزند نسب مشروع محسوب می شود؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 3 سال قبل

ایجاد رابطه نزدیکی بین زن و مرد قبل از وقوع نکاح عنوان زنا را دارد و حتی اگر این زن و مرد بعداً با یکدیگر ازدواج کنند این عنوان زنا بر آنها تحقق پیدا می‌کند بنابراین اگر در اثر عمل زنا آنها فرزندی به دنیا بیاید با وجود ازدواج آن زن و مرد با یکدیگر ، فرزند حاصله از آنها نسب مشروع تلقی نمی شود و کودکی که از این رابطه به دنیا می آید را نمی توان فرزند مشروع دانست