پرسش و پاسخ حقوقیاگر بکارت دختر به سبب تصادف رانندگی از بین برود در این صورت دختر می تواند ارش بکاره را از راننده بگیرد؟
1 پاسخ
امید شاه مرادی عضو سایت 2 سال قبل

چنانچه به سبب تصادف ازاله بکارت صورت گرفته باشد دختر می تواند ارش البکاره را از راننده دریافت کند .