پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: حقوقیاگر بعد از تقسیم ترکه دینی آشکار شوند آیا تقسیم ترکه باطل خواهد بود ؟
hasan izadkhah 2 سال قبل

اگر بعد از تقسیم ترکه دینی آشکار شوند آیا تقسیم ترکه باطل خواهد بود ؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 2 سال قبل

چنانچه بعد از تقسیم ترکه دینی آشکار شود این تقسیم ترکه باطل نخواهد بود و طلبکار باید نسبت به دین و حقوق خود به هر یک از وراث رجوع کند بنابراین وجود دین ادا نشده در ترکه باعث بطلان تقسیم آن نمی شود