پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: حقوقیاگر بعد از تحریر ترکه درخواست مهرو موم ترکه شود آیا این درخواست پذیرفته می شود؟
sami 4 سال قبل

اگر بعد از تحریر ترکه درخواست مهرو موم ترکه شود آیا این درخواست پذیرفته می شود؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

اگر درخواست مهر و موم ترکه بعد از تحریر ترکه باشد این درخواست هرگز پذیرفته نمی شود ولی چنانچه درخواست مهرو موم ترکه در میانه تحریر ترکه باشد نسبت به آن میزان از اموال متوفی که تحریر شده دیگر نمی‌توان درخواست مهر و موم ترکه داد اما نسبت به مابقی اموال در صورتی که تحریر ترکه انجام نشده باشد می توان درخواست مهر و موم ترکه را از دادگاه تقاضا نماید