پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: ثبت و تغییرات شرکتاگرشخص فروشنده سهام از انتقال سهم الشرکه به صورت سند رسمی به خریدار امتناع ورزد چه اقدامی می توان علیه فروشنده انجام داد؟
بدون نام 3 سال قبل

اگرشخص فروشنده سهام از انتقال سهم الشرکه به صورت سند رسمی به خریدار امتناع ورزد چه اقدامی می توان علیه فروشنده انجام داد؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 3 سال قبل

خریدار می تواند الزام او به انتقال سند را از دادگاه تقاضا نماید در صورتی که الزام به تنظیم سند کارساز نشد دادگاه خود به نمایندگی از فروشنده به انتقال سند رسمی مبادرت نماید.