پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: خانوادهاولویت پرداخت نفقه و بدهی
سهیل 2 سال قبل

اگر مرد بر دولت طلبی داشته باشد به طور نمونه محکوم به پرداخت مالیات شود در این صورت کدام یک از پرداخت نفقه و یا پرداخت مالیات بر دیگری مقدم می شود؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 2 سال قبل

پرداخت نفقه زوجه و اولاد بر همه دیون دیگر مقدم میباشد بنابراین نفقه زوجه بر طلب دولت یا هر چیز دیگری مقدم می باشد