پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: حقوقیارثیه از شوهر اول بعد از ازدواج مجدد
بدون نام 2 سال قبل

چنانچه زنی به سبب مریضی مرد از او جدا شود و بعد از عده طلاق ازدواج کند در صورتی که مرد به همان دلیل فوت کند آیا زن از شوهر سابق خود ارث می برد؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 2 سال قبل

اگر زن ازدواج کند هیچ ارثی به وی نخواهد رسید و زن مستحق هیچ ارثی نخواهد بود.