پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: کیفریاداره اموال افراد در مواردی که به امین نیاز دارند تا قبل از نصب امین بر عهده چه کسی خواهد بود ؟
1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 3 سال قبل

حفظ و نظارت بر اموال در مواردی که شخصی محتاج به امین باشند تا زمان تعیین امین بر عهده دادستان می باشد البته تا دادستانی که اموال شخص محتاج به امین در حوزه او یافت شده و وجود داشته باشد