پرسش و پاسخ حقوقیآیا مالی که در رهن است را می توان به موجب تنظیم سند رسمی برای خریدار آن ثبت و انتقال داد؟
1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 3 سال قبل

خیر برای تنظیم سند رسمی است اینگونه اموال اول باید از طریق دادگاه اقدام به فک رهن مال مرهونه کرد و و بعد از آن است که می تواند تنظیم سند رسمی مبنی بر خرید و فروش و انتقال آن مال را انجام داد.