پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: خانوادهآیا مادران مجبور به شیر دادن فرزندان خود می باشند و آیا شیر دادن به فرزند جزو حضانت محسوب شده؟
1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

مطابق قانون مدنی مادران مجبور به شیر دادن طفل خود نیستند البته باید در نظر گرفت که در صورتی که چاره ای برای تغذیه طفل وجود نداشته باشد مادر ملزم به شیر دادن فرزند خود می باشد اگر مادر بخواهد فرزند خود را رایگان و به قصد تبرع شیر دهد هیچ کس نمی تواند مانع شیر دادن مادر شود.