پرسش و پاسخ حقوقیآیا قیمومیت زن نسبت به دیگری شغل محسوب می شود و نیازمند به اذن شوهر می باشد؟
1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 3 سال قبل

اگر زن مسئولیت قیمومیت شخصی را بر عهده بگیرد این عنوان قیمومیت خود یک شغل محسوب می شود و نیازمند اذن و اجازه مرد می باشد البته در مورد قیمومیت زن نسبت به دیگری صرف اجازه شوهر در نظر گرفته میشود و دیگر کاری به مصلحت خانواده ندارد یعنی همه چیز به مرد بستگی دارد و هیچ چیز نمی‌تواند در این مسئله قیمومیت زن دخیل باشد پس این مرد است که قدرت و اختیار کامل در مورد قیمومیت زن دارد و حتی دادگاه هم نمی‌تواند در این مورد در نظر مرددخالت کند.