پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: حقوقیآیا فردی که از سمت قیمومیت منع شده می تواند تقاضای امین شدن برای دیگری را داشته باشد؟
1 پاسخ
امید شاه مرادی عضو سایت 2 سال قبل

افراد و اشخاصی که نباید به قیمومیت منصوب شوند و از قیمومیت آنها جلوگیری شده هرگز نمی‌توانند به سمت امین تعیین شوند و هرگز دادگاه آنها را به سمت امین منصوب نخواهد کرد .