پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: طلاقآیا طلاق فقط از جانب مرد انجام می شود؟
2 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 3 سال قبل

خیر ، انجام طلاق می تواند تحت شرایط خاص توسط زن نیز انجام شود

گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 3 سال قبل

در صورت وقوع طلاق به درخواست مرد ،مرد ملزم به پرداخت تمام حقوق زن از جمله نفقه و مهریه و استرداد تمام جهیزیه زوجه می باشد و تا پرداخت آنها انجام نشود طلاق انجام نخواهد گرفت مگر در صورتی که طرفین تراضی به پرداخت نفقه و مهریه و تحویل جهزیه بعد از وقوع طلاق را داشته باشند و یا اعسار مرد نسبت به پرداخت نفقه،مهریه و….به صورت یک جا ثابت شود که در این صورت با درنظر گرفتن وضعیت اقتصادی و مالی مرد پرداخت مهریه و نفقه به صورت اقساطی انجام خواهد گرفت.