پرسش و پاسخ حقوقیآیا در اموال مشاع و در فرضی که یکی از شرکا اقدام به بهره برداری از تمام آن مال کند دیگر شریک مجاز به اقامه دعوا علیه وی مبنی بر مطالبه اجرت المثل ایام تصرف را از دادگاه صالح آن بخواهد؟
1 پاسخ
امید شاه مرادی عضو سایت 2 سال قبل

بله در این صورت به دلیل ذی حقی دیگر شریک در تمام مال وی این حق را دارا خواهد بود که این دعوا را در دادگاه اقامه کند و از وی به میزان سهم خودش مطالبه کند.