پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: خانوادهکسی که می خواهد رابطه نسبی خودش را با پدر از طریق فراش به اثبات برساند آیا باید دلیلی بر وقوع نزدیکی بین زن و شوهر بیاورد؟
1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

وجود نکاح قرینه ای بر وقوع رابطه نزدیکی است اگر شخصی که مدعی رابطه نسب است بتواند رابطه زوجیت را اثبات کند اصل بر این است که نزدیکی بین زوجین واقع شده و دیگر نیازی به اثبات وقوع نزدیکی بین آن دو به طور جداگانه نیست در واقع وقوع نکاح اماره ای بر وقوع نزدیکی بین زوجین است.