در صورتی که در چک به امانی بودن چک اشاره شده باشد آیا شخص ثالثی که چک را از دارنده ی آن دریافت کرده حق دریافت و وصول مبلغ چک را دارد؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

چنانچه بر روی برگه چک امانی بودن چک قید شده باشد شخص ثالث حق دریافت و وصول وجه آن چک را نخواهد داشت.