پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: حقوقیچه کسانی و در جه مواقعی حق اعتراض به رای صادره کمیسیون ماده ۱۲ و در ادامه آن درخواست ابطال رای صادره را این کمیسیون را دارند؟
1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 3 سال قبل

در صورتی که اراضی بعضی از اشخاص طبق قانون زمین شهری و تشخیص کمیسیون مربوطه آن زمینی موات قلمداد شده باشد و به تملک دولت درآید مالکان این اراضی می‌توانند با ارائه مستندات خود مبنی بر اینکه این زمین ها از گذشته موات یا بایر نبوده اند و با ارائه سند مالکیت خود اقدام به اعتراض و درخواست ابطال رای این کمیسیون را درباره زمین هایشان خواهند داشت. لازم به ذکر است که متصرف قانونی این زمین ها این حق را ندارد و صرفاً مالکان این اراضی می‌توانند اقدام به اعتراض و ابطال رای این کمیسیون را کنند.