پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: حقوقیچنانچه یکی از وراث ترکه را به دلیل آن که امکان خرابی آن وجود داشته بفروشند آیا این تصرف وی به منزله قبول ترکه می باشد ؟
دنیا 3 سال قبل

چنانچه یکی از وراث ترکه را به دلیل آن که امکان خرابی آن وجود داشته بفروشند آیا این تصرف وی به منزله قبول ترکه می باشد ؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 3 سال قبل

تصرف و جمع آوری درآمد و وصول مطالبات و به طور کلی اقدامات لازم برای اداره ترکه و جلوگیری از خرابی و تلف شدن ترکه به منزله قبول ترکه نیست