پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: حقوقیچنانچه مالی منقول و غیر منقول از متوفی بنا به دلایلی امکان تقسیم آن وجود نداشته باشد به چه شکل تقسیم انجام خواهد گرفت؟
سبحان گروسیان 4 سال قبل

چنانچه مالی منقول و غیر منقول از متوفی بنا به دلایلی امکان تقسیم آن وجود نداشته باشد به چه شکل تقسیم انجام خواهد گرفت؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

در چنین حالتی مال منقول یا غیرمنقول متوفی که امکان تقسیم و تعدیل آن وجود ندارند فروخته شده میزان و مقدار سهم ارث هر یک از وراث تقدیم می شود