پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: کیفریچنانچه فردی عمل قوادی را برای باردوم انجام دهد چه مجازاتی برای وی درنظرگرفته شده است؟
بدون نام 2 سال قبل

چنانچه فردی عمل قوادی را برای باردوم انجام دهد چه مجازاتی برای وی درنظرگرفته شده است؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 2 سال قبل

اگرفردی عمل قوادی را برای دومین بار انجام دهد محکوم به 75ضربه شلاق و همچنین تبعید تا یک سال محکوم خواهد شد