پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: خانوادهچنانچه فردی از وراث متوفی ترکه را قبول نماید ولی سایر وراث آن را رد کنند آیا ورارثی که ترکه را رد کرده اند می توانند به نحوه مدیریت و پرداخت دیون توسط ورثه ای که ترکه را قبول کرده اعتراض نمایند؟
امید 4 سال قبل

چنانچه فردی از وراث متوفی ترکه را قبول نماید ولی سایر وراث آن را رد کنند آیا ورارثی که ترکه را رد کرده اند می توانند به نحوه مدیریت و پرداخت دیون توسط ورثه ای که ترکه را قبول کرده اعتراض نمایند؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

چنانچه فردی از وراث ترکه را قبول نماید ولی سایر وراث آن را رد کنند وارثی که ترکه را قبول کرده حق دارد که مطابق قانون و به سبک و شیوه قانونی به پرداخت دیون متوفی بپردازد و سایر وراث حق هیچگونه اعتراضی نسبت به نحوه پرداخت دیون ندارند