پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: حقوقیچنانچه شرکتی در ایران اقامتگاه نداشته باشد ولی یک شعبه داشته باشد مرجع قضایی صالح برای رسیدگی کدام دادگاه می باشد؟
بدون نام 4 سال قبل

چنانچه شرکتی در ایران اقامتگاه نداشته باشد ولی یک شعبه داشته باشد مرجع قضایی صالح برای رسیدگی کدام دادگاه می باشد؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

در چنین موردی دادگاهی که درشعبه آن شرکت باشد مرجع قضایی صالح برای رسیدگی می باشد