پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: حقوقیچنانچه شخصی طلبی از متوفی داشته باشد که موعد دریافت طلب سه ماه بعد از فوت متوفی بوده آیا باید شخص طلبکار صبر کند تا سه ماه به سر آید تا موعد دریافت طلب برسد یا می‌توانند برای دریافت طلب خود نسبت به ترکه بعد از فوت شخص بدهکار اقدام نماید؟
امین احد نژاد 4 سال قبل

چنانچه شخصی طلبی از متوفی داشته باشد که موعد دریافت طلب سه ماه بعد از فوت متوفی بوده آیا باید شخص طلبکار صبر کند تا سه ماه به سر آید تا موعد دریافت طلب برسد یا می‌توانند برای دریافت طلب خود نسبت به ترکه بعد از فوت شخص بدهکار اقدام نماید؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

باید توجه داشت که دیون موجل متوفی بعد از فوت وی حال می‌شوند بنابراین کسی که از متوفی طلب داشته باشد که موجل و به طور مثال موعد دریافت آن سه ماه بعد از فوت متوفی می باشد این طلبکار می تواند قبل از رسیدن به سه ماه و موعد اخذ طلبش درخواست استیفاء دین از ترکه را نماید