پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: حقوقیچنانچه زنی قیم بوده و در طول قیمومیت خود بدون شوهر باشد و سپس شوهر کند آیا شوهر کردن زن می تواند منجر به عزل زن از قیمومیت شود؟
1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

چنانچه زنی حتی اگر مادر مولی علیه باشد به سمت قیمومیت معین شود سپس شوهر کند باید شوهر اختیار کردن خود را به اطلاع دادستان برساند و مدت زمان اطلاع وقوع نکاح به دادستان یک ماه بعد از ازدواج می باشد و داستان با توجه به شوهر کردن زن می تواند تقاضای نصب قیم جدید نمایند یا با در نظر گرفتن مصلحت مولی علیه و صلاحیت زنی که شوهر کرده قیمومیت این فرزند را به همان زن دهد و همان زن را به عنوان قیم مولی علیه قرار دهد