پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: ثبت و تغییرات شرکتچنانچه در شرکتی نحوه چگونگی تعیین مدیر تصفیه ضمن اساسنامه بیان نشده باشد دادگاه چه کسی را به عنوان مدیر تصفیه تعیین می کند؟
بدون نام 4 سال قبل

چنانچه در شرکتی نحوه چگونگی تعیین مدیر تصفیه ضمن اساسنامه بیان نشده باشد دادگاه چه کسی را به عنوان مدیر تصفیه تعیین می کند؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

در موردی که شرکت ها چگونگی تعیین مدیر تصفیه را معین نکرده باشند دادگاه اداره تصفیه و ورشکستگی قوه قضاییه را به عنوان مدیر تصفیه تعیین می کند